Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
วันที่ 22 มิถุนายน 2560
 properfychannelnews facebook
สรุปสถานการณ์อาคารชุดเปิดตัว-จดทะเบียนครึ่งปีแรก 2559
21 กรกฎาคม 2559 เวลา 22:54 น.

อาคารชุดเปิดตัวครึ่งปีแรก 2559


• อาคารชุดเปิดตัวใหม่ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 51โครงการ 28,444หน่วย ลดลง 17% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเดือน
มิถุนายน เปิดใหม่ 13 โครงการ 6,822 หน่วย
• มูลค่าการพัฒนาโครงการ 77,730 ลบ. ลดลง 51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปีที่แล้วมีการเปิดตัวโครงการในระดับบน
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในไตรมาสแรก
• ส่วนแบ่งตลาด บริษัทจ ากัด 36:64 บริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทที่มีการเปิดตัวสูงสุด 3 อันดับแรก LPN 27%, Regent Green
Power 8%, และ EVER 7%
• ระดับราคา เปิดตัวสูงสุด คือ ระดับราคาต่ ากว่า 1ลบ. (C+) 27% รองลงมาคือ ระดับราคา 1.0-1.5 ลบ. (B-) 24% และระดับราคา
2.0-3.0 ลบ.(B+) 18% ตามล าดับ
• ยอดขาย ณ วันเปิดตัว เฉลี่ยเดือนมกราคม-มิถุนายน อยู่ที่ *48% เพิ่มขึ้น 11% จากยอดขายของปีก่อน ในส่วนของยอดขายเฉลี่ย
ในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 62% เนื่องจากมีโครงการระดับบนหลายโครงการที่สามารถปิดการขายได้ในช่วงวันเปิดตัว
• ท าเลที่ตั้ง ที่มีการเปิดตัวสูงสุด ท าเลรังสิต-นครนายก 15% รองลงมา ท าเลรถไฟฟ้าสายสีม่วง(ช่วงบางซื่อ-สะพานพระนั่งเกล้า)
8.7% และ ท าเลเพชรเกษม-บางแค-พุทธมณฑลสายสี่ 8.6% ตามล าดับ

อาคารชุดเปิดตัวครึ่งปีแรก 2559

อาคารชุดเปิดตัวครึ่งปีแรก 2559

 

อาคารชุดเปิดตัวครึ่งปีแรก 2559

อาคารชุดเปิดตัวครึ่งปีแรก 2559

คาดการณ์อาคารชุดเปิดตัวครึ่งปีหลัง 2559

 

อาคารชุดจดทะเบียน พ.ค. 59


• ม.ค.-พ.ค. 59 มีโครงการอาคารชุดจดทะเบียน 53โครงการ 31,468 หน่วย เพิ่มขึ้น 75% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
• โดยยอดขาย ณ เดือนจดทะเบียนเฉลี่ยประมาณ 65% ลดลง 17% จากปีก่อน เนื่องจากโครงการที่จดทะเบียนส่วนใหญ่เป็นระดับกลาง-ล่าง ซึ่งมียอดขาย
ไม่ดีนัก ส่งผลให้ภาพรวมยอดขาย ณ เดือนจดทะเบียนลดต่ าลง
• ส่วนแบ่งตลาด ม.ค. – พ.ค. ส่วนใหญ่ยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนประมาณ 85% โดยบริษัทที่มีส่วนแบ่งสูงสุด 3 อันดับแรกคือ LPN 26%, PS 21% และ
MJD 6% ตามล าดับ
• ระดับราคาที่มีสัดส่วนการจดทะเบียนสูงสุด 3อันดับแรก คือ ระดับราคาต่ ากว่า 1.0 ล้านบาท (เกรดC+) 37%, 1.5-2.0 ล้านบาท (เกรดB) ประมาณ
27%, และ 1.0-1.5 ล้านบาท (เกรดB-) 16% ตามล าดับ
• ท าเลที่ตั้งที่มีการจดทะเบียนสูงสุด 3อันดับแรก คือ ท าเลรังสิต-นครนายก 8 โครงการ 9,619 หน่วย (ประมาณ 31%) รองลงมาคือ ท าเลรถไฟฟ้าส่วนต่อ
ขยายสายสีม่วง (ช่วงบางซื่อ-สะพานพระนั่งเกล้า) จ านวน 10 โครงการ 6,242 หน่วย (ประมาณ 20%) และ ท าเล คลองสาน-วงเวียนใหญ่-กรุงธนบุรี
1,991 หน่วย (ประมาณ 7%) ตามล าดับ
• ในเดือน พ.ค. มีโครงการสร้างเสร็จก่อนขาย 1 โครงการ คือ พลัม พหลโยธิน 89 เฟส 5 จ านวน 951 หน่วย โดยคาดว่าจะเปิดการขายในช่วงครึ่งปีหลัง
• คาดการณ์ยอดจดทะเบียนอาคารชุดในช่วงครึ่งปีแรก รวมทั้งสิ้นประมาณ 34,000 หน่วย เพิ่มขึ้น 57% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
• ในช่วง เดือน พ.ย. 58 – เม.ย. 59 ที่มีมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจ านองอสังหาริมทรัพย์ มีจ านวนอาคารชุดโอนกรรมสิทธิ์สูง
ถึง 62,937 หน่วย เพิ่มขึ้น 106% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

คำค้น : LPN   อาคารชุด   ครึ่งปีแรก      
อ่านแล้ว : 274 ครั้ง
หน้าหลัก | Editor talk | วิทยุออนไลน์ | สมาชิก | ติดต่อเรา | อีเมล์ | ลิงค์ | ติดต่อลงโฆษณา
ต้องการติดต่อเรา | ส่งข่าว | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แนะนำบริการ
Editor@propertychannelnews.com | Pr@propertychannelnews.com
Copyright © 2010 propertychannelnews.com All Rights Reserved.