Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
 properfychannelnews facebook

สถิติชี้ปี2574คนสูงวัยล้นประเทศสกศ.แนะวัยเก๋ารีเทิร์นเสริมเรียนรู้

26 เมษายน 2560 เวลา 22:59 น.
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวระหว่างเปิดการประชุมเสวนาสภาการศึกษา (OEC Forum) ครั้งที่ 17 เรื่อง การศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ ว่า ขณะนี้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มีผลบังคับใช้แล้ว โดย สกศ. ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาผู้สูงอายุไว้ชัดเจนคือ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัยที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ยกระดับแหล่งเรียนรู้ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ข้อมูลที่น่าสนใจ คือ ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวไม่ช้านี้ มีสถิติระบุว่า ปี 2564 มีผู้สูงอายุเกินร้อยละ 20 ของจำนวนประชากร หรือประมาณ 13 ล้านคน และก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวในปี 2574 จำนวนผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 28 ประมาณ 18 ล้านคน ขณะที่สัดส่วนอัตราการเกิดของเด็กมีเพียงร้อยละ 0.5 ต่อปีเท่านั้น ดร.กมล รอดคล้าย กล่าวว่า การจัดการศึกษาผู้สูงอายุในแผนการศึกษาชาติ ระยะ 20 ปี จึงต้องมีความพิเศษและสอดคล้องกับการจัดการศึกษาตลอด 5 ช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิด ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา วัยแรงงาน จนกระทั่งวัยสูงอายุ ทุกคนต้องได้รับการศึกษาที่เหมาะสมกับช่วงวัยทั้งสิ้น ดังนั้น สกศ. เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 ในแผนการศึกษาชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ให้มีทักษะความรู้ความสามารถเหมาะสมกับช่วงวัย ตัวชี้วัดที่สำคัญคือ ผู้สูงอายุได้รับการบริการการศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ ได้รับการส่งเสริมให้เข้าทำงาน สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้แก่คนรุ่นหลัง และสามารถเรียนรู้ประสบการณืเพิ่มเติมในการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม ด้าน ศาสตราจารย์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย กล่าวว่า สิ่งสำคัญต่อการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ ดำเนินงานภายใต้แนวคิดการส่งเสริมการศึกษาเพื่อผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ หรือ แอคทีฟ เอจจิ้ง (Active Ageing) ซึ่งเน้นให้มีสุขภาพที่ดี ปรับตัวเข้ากับสังคมได้เหมาะสม สามารถทำงานได้ มีรายได้เลี้ยงตนเองได้ ฯลฯ แต่ยังไม่มีระบบการจัดการศึกษาผู้สูงอายุที่ชัดเจน เพราะส่วนใหญ่เป็นการจัดการศึกษาผสมผสานและยืดหยุ่นทั้งรูปแบบตามอัธยาศัยและเรียนในระบบตามที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับงบประมาณ สถานที่ และเวลา โดยกำหนดหลักสูตรที่เรียนอย่างสนุกสนานและรื่นเริงแก่ผู้สูงอายุเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การดึงผู้สูงอายุเข้าสู่โรงเรียน หรือ แบ็คทูสคูล (Back to School) อีกครั้งตามเป้าหมายของแนวคิดแอคทีฟ เอจจิ้ง ยังขาดเจ้าภาพหลัก ขาดแคลนครูผู้สอนที่มีความเข้าใจผู้สูงอายุ รวมทั้งขาดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จึงอยากให้หน่วยงานจัดการศึกษาทุกระดับให้ความสำคัญและบูรณาการการขับเคลื่อนการศึกษาผู้สูงอายุร่วมกันอย่างเป็นระบบ นายประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มเป้าหมายพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าวว่า กศน. ขับเคลื่อนการศึกษาของผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2557 เป้าหมายสำคัญคือลดสัดส่วนผู้สูงอายุติดบ้านและนอนติดเตียง หันมาติดสังคม โดยการดึงผู้สูงอายุออกจากบ้านมาร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ที่ผ่านมาดำเนินงานภายใต้คณะบูรณาการ 6 กระทรวง และ 2 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) การกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งในปี 2559 พบว่า ผู้สูงวัยมีผลตอบรับอย่างสูงด้านการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) และรู้สึกมีความสุขในการได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ หรือเฟสบุ๊ค ในการสื่อสารกับสังคมออนไลน์ และการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน อย่างไรก็ตาม กศน. มุ่งเน้นการให้ความสำคัญเพื่อสร้างบุคลากรภาคบริการ รองรับการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง โดยจัดหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 420 ชั่วโมง ซึ่งปัจจุบันใช้เครือข่ายจัดการเรียนรู้ของกรมอนามัย สธ. เป็นกลไกขับเคลื่อนการเรียนรู้ดังกล่าว และพบว่ากลุ่มอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุร้อยละ 80 มีงานทำ ทั้งนี้ กศน. ใช้กลไก กศน.ตำบล อำเภอ จังหวัด และ กศน.ภาค ร่วมขับเคลื่อนดำเนินงานแก้โจทย์การจัดการเรียนรู้ผู้สูงวัยตามแผนการศึกษาชาติ ระยะ 20 ปี ต่อไป
คำค้น : สกศ.          
อ่านแล้ว : 32 ครั้ง
แสดงความคิดเห็น
ชื่อของคุณ *
ความคิดเห็น *
รหัสยืนยัน   
  *กรอกตามที่เห็นด้านบน
 
หน้าหลัก | Editor talk | วิทยุออนไลน์ | สมาชิก | ติดต่อเรา | อีเมล์ | ลิงค์ | ติดต่อลงโฆษณา
ต้องการติดต่อเรา | ส่งข่าว | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แนะนำบริการ
Editor@propertychannelnews.com | Pr@propertychannelnews.com
Copyright © 2010 propertychannelnews.com All Rights Reserved.