Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
วันที่ 22 มิถุนายน 2560
 properfychannelnews facebook

‘ดร.สุเมธ’ ย้ำไอเดียวิจัยขับเคลื่อนประเทศ

27 มิถุนายน 2559 เวลา 13:52 น.

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวปาฐกถาพิเศษตอนหนึ่งระหว่างการสัมมนา ๓ สภา ครั้งที่ ๔ เรื่อง “บทบาทสามสภากับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่า แนวทางบูรณาการทำงานร่วมกันของทั้ง ๓ สภา คือ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ช่วยเสริมพลังการพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อน โดยเฉพาะกระบวนการวางแผนและนโยบายด้านต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการประเมิน การวิจัย และนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อชี้นำอนาคตอย่างมีคุณภาพโดยแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ดังนั้น ทรัพยากรมนุษย์คือปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการจัดทำนโยบายและแผนให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงบูรณาการทำงานร่วมกัน ควรจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทั้ง ๓ สภา ไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างทำ และควรขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในการพัฒนาประเทศ     อย่างมีพลัง เร่งนำงานวิจัยและความรู้ทางวิชาการที่มีนำสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม หาคำตอบให้กับสังคมเสริมสร้างพลังร่วมกันทำงาน

         
 “สภาการศึกษา ควรตีความการพัฒนาการศึกษาที่มีความสอดคล้องตรงกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ ไม่ใช่ลอกเลียนแบบหลักสูตรของต่างประเทศมาใช้เท่านั้น แต่ควรปรับวิธีคิด กระบวนการคิด  รู้จักแก้ปัญหาอย่างสากลไม่ใช่ตามกระแสสากล และเรียนรู้อย่างรอบด้านคือเรียนรู้ทั้งตนเอง และเรียนรู้แง่มุมของคนอื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยเฉพาะการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี รวมพลัง ๓ สภา สร้างความแข็งแกร่งให้ประเทศก้าวเข้าสู่เออีซีอย่างเข้มแข็ง ยึดแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ตั้งเพื่อนำประเทศไปสู่ประโยชน์สุขด้วยการจับมือกันเดินไปข้างหน้าร่วมกัน” ดร.สุเมธ กล่าว

                     
 ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สกศ. กำลังเร่งขับเคลื่อนการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ ๑๕ ปี สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ สร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ ต่อยอดการพัฒนางานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอนาคตร่วมพัฒนาทั้งคนและพัฒนาประเทศอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งดำเนินการจัดตั้งภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา สามารถแก้ไขปัญหาด้านการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทุกช่วงวัยของคนทั้งประเทศ 


 ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาประเทศนั้นมีโจทย์ใหญ่สำคัญ ๖ เรื่องที่ต้องเผชิญในอนาคต คือ ๑. สภาพเศรษฐกิจ ๒. ประชากร  วัยแรงงานน้อยลง ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ๓. ความเหลื่อมล้ำ ๔. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕. ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น และ ๖. ภัยคุกคามด้านความมั่นคง กระทบเศรษฐกิจและสังคมไทย ซึ่งกรอบแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น เห็นว่าทั้ง สกศ. สศช. และ วช. มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาการศึกษาระยะยาว และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี นำงานวิจัยมาปรับใช้อย่างสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ                 


 นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ วช. มีเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เพื่อรวบรวมและใช้งานวิจัยอย่างยั่งยืน เชื่อมั่นว่าทั้ง ๓ สภา สามารถร่วมวางแผนขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์พัฒนาประเทศช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจชาติได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

คำค้น : ดร.สุเมธ’   ไอเดียวิจัย   ขับเคลื่อนประเทศ      
อ่านแล้ว : 217 ครั้ง
แสดงความคิดเห็น
ชื่อของคุณ *
ความคิดเห็น *
รหัสยืนยัน   
  *กรอกตามที่เห็นด้านบน
 
หน้าหลัก | Editor talk | วิทยุออนไลน์ | สมาชิก | ติดต่อเรา | อีเมล์ | ลิงค์ | ติดต่อลงโฆษณา
ต้องการติดต่อเรา | ส่งข่าว | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แนะนำบริการ
Editor@propertychannelnews.com | Pr@propertychannelnews.com
Copyright © 2010 propertychannelnews.com All Rights Reserved.